Время в зеркале науки
Червень24
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Аристотель (384-322 рр. до н.е)


Час, звичайно, є одним і тим самим як для якісної зміни, так і для руху, якщо тільки число їх однакове та відбуваються вони спільно: саме тому рухи є різними та відбуваються окремо один від одного, а час всюди один і той самий, оскільки  й число для рівних речей всюди єдине.
 
Арістотель. Твори: в 4-х т. Т.3.
 
Аристотель вперше зіставив категорію часу з іншими категоріями буття, де кожна означає або сутність, або кількість, або ж певний стан.
Мислитель підкреслював, що одиничні предмети повністю виявляють свою сутність, коли вони абсолютно співпадають у трьох значеннях: «що», «у чому» та «коли» здійснюється.
Категорію часу Аристотель тісно  пов’язував із категорією руху, яку розумів достатньо широко – як будь-яку зміну. Він зіставляв час з мірою руху, який розглядається як «раніше – потім».
Час є невіддільним від руху, але і не тотожнім йому. Це вбачається у тому, що швидкість руху змінюється та різні швидкості порівнюються між собою. Аристотель, таким чином, розробив реляційний, динамічний підхід до проблеми часу.

Про час у Аристотеля ви можете прочитати:
 
Аристотель Сочинения: в 4-х т. Т.3. / Аристотель;  [В.Ф. Асмус (ред.)] –. -  М.: Мысль, 1975. – - 550с. – (АН СССР; Институт философии).
Аристотель. Физика. Кн. 4. Гл. Х-IХ.