Время в зеркале науки
Липень24
 
Мудріший за все - час,
бо він розкриває все
 
Фалес 

Конкурси 2010


У рамках поекту „Час у дзеркалі науки” було проведено конкурс для науковців, який передбачав переклад з іноземних мов наукових робіт, присвячених проблемі часу.
 
Конкурс перекладних робіт зарубіжних авторів 
 
Мета конкурсу:
 
- ознайомити українських вчених із зарубіжними науковими працями з цієї тематики, котрі раніше не перекладалися українською чи російською мовами;
 
- показати ступінь вивченності проблеми часу в науковій системі координат зарубіжних країн;
 
- сприяти популяризації інтересу до проблеми часу серед українського суспільства.
   
Переможцями конкурсу перекладних робіт зарубіжних авторів стали:
 
Михайло Бойченко -  кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
грант на переклад книги Нікласа Лумана "Час і системна раціональність"; 
 
Олексій Якубін - аспірант кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
грант на переклад монографії Валері Брайсон "Гендер і політика часу: Феміністична теорія та сучасні дискусії";
  
Колектив авторів:
Юрій Александров - молодший науковий співробітник факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, психолог Артем Марченко та Максим Ніколаєвський - співробітник психологічної служби Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна:
грант на переклад книги під редакцією Джозефа Гліксона "Плануючи час майбутнього. Проспективна пам'ять, що грунтується на часі".
 
За підсумками конкурсу були перекладені та видані книги, присвячені проблемі часу: Ніклас Луман "Час і системна раціональність", Валері Брайсон "Гендер  і політика часу: Феміністична теорія та сучасні дискусії" і книга під редакцією Джозефа Гліксона "Плануючи час майбутнього. Проспективна пам'ять, що грунтується на часі". Проведено серію презентацій книг, перекладених та виданих у рамках проекту. Їх примірники безкоштовно передані до наукових і вузівських бібліотек України та Росії. З електронними версіями презентованих книг можна ознайомитися на у підрозділі "Матеріали", а також на сайті Національної парламентської бібліотеки України. 
 
У рамках проекту був проведений також конкурс серед науковців, яким пропонувалось представити наукові роботи (у форматі статей), направлені на дослідження проблеми часу.
 
Конкурс для науковців 
 
Мета конкурсу:
 
 - спрямувати вектор наукових інтересів українських вчених на вивчення філософських, соціальних, психологічних та інших аспектів проблеми часу;
 
- поповнити наукову спадщину нашої країни новими працями, присвяченими цій вельми цікавій, різноплановій та малодослідженій проблемі;
 
- задіяти передовий науковий потенціал України у процесі вивчення проблеми часу.
 
Призерами конкурсу для науковців стали:
 
І місце
Наталія Бойченко - кандидат філософських наук (Університет менеджменту освіти НАПН України), за роботу "Роздуми про історію поняття "часи"
 
ІІ місце
Олександр Анопрієнко - кандидат технічних наук (Донецький національний технічний університет) за роботу "Нооритми та час в інформаційну епоху"
Олексій Полунін - кандидат психологічних наук (Інститут соціальної та політичної психології Національної Академії педагогічних наук України) за роботу "Математичні операції з суб’єктивними часовими інтервалами: дослідження часового виміру досвіду індивіда та особливостей функціонування часового механізму"
 
ІІІ місце
Наталя Скок - за роботу  "Особливості сприйняття суб’єктивного часу як основа   
формування соціальної поведінки індивіда" (Донецький державний університет управління)
Антон Дробович - асистент кафедри філософської антропології Національного педагогічного університету М.П. Драгоманова за роботу "Проект темпоральної аксіоматики та її зв'язок із суспільним устроєм і етикою" 
Максим Карповець - аспірант Національного університету "Києво-Могилянська академія" за роботу "Час і його смислові модуси в місті як світі людського буття"
 
Заохочувальні премії
Максим Андрущенко, Олексій Якубін - за роботу "Політичний час: мікро-, мезо- та макрорівні"
Анатолій Біч - за роботу "Дуальна сутність часу"
В'ячеслав Циба - за роботу "Структури часу і розуміння у герменевтиці Вільгельма Дільтея"
Ольга Мормуль - за роботу "Часовий концепт екології культури" 
Оксана Кожем'якіна - за роботу "Довіра у вимірах соціального часу" 
Владислав Соловйов - за роботу "Візуальний образ фізичного часу" 
 
 
Було також проведено конкурс студентських робіт, направлених на вивчення проблеми часу.
 
Конкурс для студентів 
 
Мета конкурсу:
 
- викликати інтерес у молоді до цієї надзвичайно цікавої класичної проблеми;
 
- залучити українських студентів до наукових досліджень філософських, соціальних, психологічних та інших аспектів часу;
 
- виступити каталізатором формування майбутніх українських науковців, які займатимуться дослідженням проблеми часу.

Призерами конкурсу студентських наукових робіт стали:
 
І місце
Анна Чудова - студентка  Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за роботу"Глокальність часу у крос-культурному менеджменті"
 
ІІ місце 
Дмитро Прокопчук, Ігор Савченко, Андрій Осаволюк - студенти факультету соціальних наук та соціальних технологій Національного університету "Києво-Могилянська академія" за роботу "Три парадигми аналізу часу в політичних науках " 
Тетяна Руринкевич - студентка філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за роботу "Особливості сприйняття категорій „час” та „гроші” приватними підприємцями та працівниками державних структур" 
 
ІІІ місце
Олександра Гончарова - студентка філософського факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка за роботу "Взаємовпливи інтерсуб'єктивної темпоральності і політичного курсу: передумови і можливості прогнозування"
Тетяна Ільчук - студентка факультету правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" за роботу "Час, який прощає"
Андрій Джигіта - студент філософського факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за роботу"Проблема часу в філософії Едмунда Гуссерля"
 
 
Заохочувальні премії
Людмила Чудова - за роботу "Час - гроші або нова економічна категорія" 
Олена Скрипник - за роботу "Хибність сприйняття категорії часу людською психікою та наслідки цього при аналізі історичних подій"
Катерина Післар - за роботу  "Час та Інший: досвід переосмислення М.Гайдеггера"
Ігор Загребельний - за роботу "Сотерологічний аспект розуміння часу у християнстві"
Денис Предко - за роботу "Сприйняття часу: релігійний та культурно-історичний аспекти" 
 
 
Оргкомітет проекту "Час у дзеркалі науки" дякує всім учасникам конкурсу за те, що відгукнулися на проект, та висловлює надію на плідне співробітництво в подальшому.